top of page

In alle mogelijke contexten en relaties bestaan tegenstellingen en verschillen en kunnen conflicten ontstaan: tussen buren, handelspartners, vennoten, leveranciers, met klanten, met financierders, tussen huurder en verhuurder, noem maar op.  

Doorgaans lopen samenwerkingen goed maar soms loopt het ook mis. De relatie en het vertrouwen kunnen onder druk komen te staan, samenwerkingen worden beëindigd, onzekerheid kan de kop opsteken, focus op wat van belang is kan op de achtergrond geraken en mogelijke economische schade wordt reëel.


Herkenbaar?

Conflicten dragen een paradox in zich: ze lijken ons van elkaar te scheiden maar ze houden ons ook verbonden, zij het op destructieve wijze.

Bemiddeling geeft ons echter de kans om anders om te gaan met onze verschillen, onze tegenstellingen en onze energievretende conflicten.

20210803_135837.jpg

Bemiddeling werkt tijd-, energie- en geldbesparend.

 

Bemiddeling kan hier een groot verschil maken. Zoals steeds, hoe vroeger de signalen worden opgepikt hoe beter. De bemiddelingsmethodieken kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet en op die manier veel tijd, energie en geld besparen. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk.

 

Als bemiddelaar ga ik beweging brengen in wat leeft tussen de betrokken personen en ga ik samen met hen op zoek naar duurzame oplossingen.

 

Als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde, neem ik een onbevooroordeelde houding t.o.v. elke persoon in. Ik doe wat nodig is om het voor elke persoon mogelijk te maken oprecht naar de andere te luisteren alsook te zeggen wat nodig is om beweging in het conflict te krijgen.

 

Ik ondersteun de betrokken personen om de impasse te doorbreken, elkaars verschillen te aanvaarden en behoeften en belangen te begrijpen.

Hoe verloopt een bemiddeling?

1. Vrijblijvend kennismakend gesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakend gesprek met alle partijen (online of fysiek):
 

 • licht ik mijn rol toe en toets ik verder af of een minnelijke schikking mogelijk is,

 • geef ik uitleg over de principes van bemiddeling (vrijwillig, vertrouwelijk, gestructureerd proces, enz.) en eventuele deelname van derden (deskundigen, advocaten, enz.),

 • bespreken we een mogelijk plan van aanpak (bv. voor- en nadelen van verschillende kortere sessies of per halve dag, online of op een neutrale locatie, corona maatregelen, documenten en informatie nodig voor de bemiddeling, enz.).

 

2.  Opstellen van offerte en ondertekening van het protocol

 

3.  Start van de bemiddeling

 ​

20210721_092616.jpg
20210721_142324.jpg

In kaart brengen van het probleem en het wenselijk doel

 

 • het probleem en de verschillende thema’s die spelen worden in kaart gebracht,

 • de verschillende standpunten worden door elke persoon toegelicht,

 • het gezamenlijk probleem wordt gedefinieerd.
   

Evolueren van standpunten naar belangen

 

 • de belangen, bezorgdheden, waarden, prioriteiten van elke persoon worden zichtbaar gemaakt,

 • een dialoog over welke belangen gelijklopend, verenigbaar of tegengesteld zijn, wordt gevoerd,

 • wensen over de toekomst en hoe elk de toekomst wil/kan zien worden geformuleerd.

 

Creatieve beweging van opties naar oplossingen naar duurzaam akkoord

 

 • de creativiteit van elke persoon wordt aangesproken om zoveel mogelijk opties of denkpistes te genereren,

 • een dialoog over de opties die kunnen bijdragen tot concrete oplossingen met zoveel mogelijk waarde voor elke persoon wordt gevoerd,

 • de oplossingen die een duurzaam akkoord zouden kunnen vormen, worden geïdentificeerd en afgetoetst,

 • een bemiddelingsakkoord wordt getekend.

Tot slot de voordelen van een bemiddeling op een rijtje: 

 

Tijdsefficiëntie: de meeste problemen kunnen doorgaans worden opgelost in een paar sessies (1h30 à 2h of halve dagen) gespreid over een paar weken (afhankelijk van de beschikbaarheden). Een bemiddeling kan indien gewenst zowel fysiek als digitaal als 24/7 worden georganiseerd.

Kostenefficiëntie: het aanpakken van een probleem werkt tijd-, energie- en geldbesparend t.o.v. het laten sluimeren van een probleem. De kosten van een bemiddeling zijn tevens significant lager dan die van een gerechtelijke procedure.

De oplossing in eigen hand: in plaats van een derde partij te laten beslissen, bijvoorbeeld een rechter, die jou, jouw familie of je bedrijf niet kent, werk jij en de andere betrokken personen zelf aan een oplossing, jullie zijn doorgaans ‘expert’ van jullie eigen probleem en hebben dikwijls een goed zicht op wat werkt en niet werkt, wat een multidimensionele benadering van het conflict mogelijk maakt. 70% tot 80% van de bemiddelingen monden uit in een akkoord.

Respect voor de relatie: bemiddeling laat toe om (opnieuw) een constructieve en open relatie met de andere(n) op te bouwen of te herstellen. Bemiddeling laat ook toe om de relatie op een respectvolle manier te beëindigen indien nodig.

Duurzame oplossingen: bemiddeling bevat alle ingrediënten om tot duurzame en creatieve overeenkomsten te komen gericht op de toekomst en aangepast aan de individuele situatie van de deelnemers die zelf hieraan werken.  

Vrijwillig proces: elke deelnemer is vrij om te bemiddelen en kan op elk moment de tafel verlaten.

Vertrouwelijk proces: elke deelnemer en de bemiddelaar zijn gebonden door vertrouwelijkheid. Bemiddeling laat ook toe om een probleem op een discrete wijze aan te pakken.  

bottom of page