top of page

Binnen families bestaan doorgaans veel tegenstellingen en verschillen en kunnen makkelijk conflicten ontstaan omdat we net zo dicht, of misschien net niet, met elkaar verbonden zijn. Families bestaan bovendien uit een kleurrijke waaier aan persoonlijkheden van verschillende generaties en met verschillende ervaringen, waarden en overtuigingen.  
 

Meestal loopt alles goed maar soms loopt het mis. Conflicten dragen een paradox in zich: ze lijken ons van elkaar te scheiden maar ze houden ons ook verbonden, zij het op destructieve wijze.

20210608_100233.jpg

Herkenbaar? 

 

 • Je wenst te scheiden en kan met je echtgeno(o)t(e) geen akkoord vinden over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, het ouderlijk gezag of andere afspraken?

 • Jullie vormen een nieuw samengesteld gezin maar het blijft moeilijk voor elk van jullie om jullie plek in het nieuwe gezin te vinden?

 • Er zijn discussies tussen broers en zussen over de verdeling van een nalatenschap?

 • Broers en zussen geraken het niet eens over de extra zorg voor de ouder(s) die dit zelf niet meer kan/kunnen regelen (rusthuis, thuisverpleging, beurtrol, kostenplaatje, enz.)?

 • Jullie wensen een juridisch correcte EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) te laten opstellen?

 • Jullie willen als ouders beslissingen nemen over schoolkeuze, studeren in het buitenland, een verhuis (naar het buitenland), een medische ingreep, maar jullie geraken er niet uit?

 • Jullie zijn al een tijdje uit elkaar maar willen wijzigingen aan de eerder genomen afspraken overeenkomen?

 • Enz.

Dikwijls denkt men meteen aan het starten van een rechtszaak. Deze leidt echter vaak tot moeilijk te helen wonden vooral bij conflicten met personen uit jullie onmiddellijke omgeving zoals familieleden. Een rechtszaak houdt steeds het risico in dat een trauma wordt veroorzaakt door hoge kosten, lange procedures, harde en gespannen sfeer, agressieve debatten en vooral omdat het steeds eindigt in ‘alles of niets’, je wint of je verliest.

Preventief en curatief

Bemiddeling kan zowel preventief als curatief worden ingezet en op die manier veel tijd, energie, geld en energievretende trauma’s besparen. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk.

 

Als bemiddelaar ga ik beweging brengen in wat leeft tussen de betrokken personen en ga ik samen met hen op zoek naar duurzame oplossingen.

 

Als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde, neem ik een onbevooroordeelde houding t.o.v. elke persoon in. Ik doe wat nodig is om het voor elke persoon mogelijk te maken oprecht naar de andere te luisteren alsook te zeggen wat nodig is om beweging in het conflict te krijgen.

 

Ik ondersteun de betrokken personen om de impasse te doorbreken, elkaars verschillen te aanvaarden en behoeften en belangen te begrijpen.

20210602_080457.jpg
20210602_074338.jpg

Hoe verloopt een bemiddeling?

1.     Voorafgaand vrijblijvend gesprek

Tijdens een voorafgaand vrijblijvend gesprek met de betrokken personen (online of fysiek):

 • licht ik mijn rol en de principes van bemiddeling toe (vrijwillig, vertrouwelijk, gestructureerd proces, enz.),

 • beantwoord ik vragen, bijvoorbeeld m.b.t. homologatie, gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling, kosten, duur, enz.,

 • bespreken we hoe de impact van de scheiding op de kinderen zoveel mogelijk te beperken,

 • bespreken we een mogelijk plan van aanpak (bv. verschillende kortere sessies, een langere sessie, online of fysiek, coronamaatregelen, enz.),

 • geef ik meer uitleg over welke informatie en documenten ik nodig heb (bv geboorteaktes, huwelijksakte, verzekeringen, inkomen, enz.),

 • bespreken we de, al dan niet, deelname van derden, zoals adviseurs, advocaten, experts, deskundigen, enz.

 

2.    Opstellen van een offerte en ondertekening van het protocol

 

Start van de bemiddeling
 

Het bemiddelingsproces bestaat uit verschillende bewegingen die tijdens het gezamenlijk gesprek in elkaar overvloeien.

In kaart brengen van het probleem en het wenselijk doel

 

 • het probleem en de verschillende thema’s die spelen worden in kaart gebracht,

 • de verschillende standpunten worden door elke persoon toegelicht,

 • het gezamenlijk probleem wordt gedefinieerd.

 

Evolueren van standpunten naar belangen

 

 • de belangen, bezorgdheden, waarden, prioriteiten van elke persoon worden zichtbaar gemaakt,

 • een dialoog over welke belangen gelijklopend, verenigbaar of tegengesteld zijn, wordt gevoerd,

 • wensen over de toekomst en hoe elk de toekomst wil/kan zien worden geformuleerd.

 

Creatieve beweging van opties naar oplossingen naar duurzaam akkoord

 

 • de creativiteit van elke persoon wordt aangesproken om zoveel mogelijk opties of denkpistes te genereren,

 • een dialoog over de opties die kunnen bijdragen tot concrete oplossingen met zoveel mogelijk waarde voor elke persoon wordt gevoerd,

 • de oplossingen die een duurzaam akkoord zouden kunnen vormen, worden geïdentificeerd en afgetoetst,

 • Het bemiddelingsakkoord of EOT wordt ondertekend.

20210602_081056.jpg

Tot slot de voordelen van een bemiddeling op een rijtje:

 

Tijdsefficiëntie: de meeste problemen kunnen doorgaans worden opgelost in enkele sessies (1h30 à 2h) gespreid over een paar weken (afhankelijk van de beschikbaarheden). 
 

Kostenefficiëntie: het aanpakken van een probleem werkt tijd-, energie- en geldbesparend t.o.v. het laten sluimeren van een probleem. De kosten van een bemiddeling zijn tevens significant lager dan die van een gerechtelijke procedure.
 

De oplossing in eigen hand: in plaats van een derde partij te laten beslissen, bijvoorbeeld een rechter, die jou en je familie niet kent, werk jij en de andere betrokken personen zelf aan een oplossing, jullie zijn doorgaans ‘expert’ van jullie eigen probleem en hebben dikwijls een goed zicht op wat werkt en niet werkt, wat een multidimensionele benadering van het conflict mogelijk maakt. 70% tot 80% van de bemiddelingen monden uit in een akkoord.
 

Respect voor de relatie: bemiddeling laat toe om (opnieuw) een constructieve en open relatie met de andere(n) op te bouwen of te herstellen. Bemiddeling laat ook toe om de relatie op een respectvolle manier te beëindigen.
 

Duurzame oplossingen: bemiddeling bevat alle ingrediënten om tot duurzame en creatieve overeenkomsten te komen gericht op de toekomst en aangepast aan de individuele situatie van de personen die zelf hieraan werken.
 

Vrijwillig proces: elke deelnemer is vrij om te bemiddelen en kan op elk moment de tafel verlaten.
 

Vertrouwelijk proces: elke deelnemer en de bemiddelaar zijn gebonden door vertrouwelijkheid. Bemiddeling laat ook toe om een probleem op een discrete wijze aan te pakken.  

bottom of page